Kontakta oss direkt för hjälp och rådgivning
031-15 21 15

Skilsmässa och Bodelning – Vad gäller vid en separation?

Det uppstår ofta starka känslor vid en separation då det finns svåra frågor att besvara. Hur den gemensamma egendomen ska fördelas eller bostäder som ska säljas kan komma att bli en källa till konflikter mellan parterna. Vi hjälper dig med alla frågor som uppstår under en separation och bistår dig med värdefull juridisk rådgivning. I en ofta konfliktfylld situation finns vi på advokatbyrå Insulán där vid din sida.

Tänk också på att direkt ändra dina lösenord, begära saldobesked från banken och avsluta olika avtal som ni ingått tillsammans under förhållandet. För att en separation och en eventuell bodelning ska vara så smärtfri som möjligt krävs det i regel ett givande och tagande och att alla parter är öppna för kompromisser.

Vanligtvis gäller bodelning mellan äkta makar när man separerar eller den ene dör. Det betyder att man delar upp både bostad och bohag lika sinsemellan, såvida inte några särskilda avtal har undertecknats som exempelvis äktenskapsförord. För sambos med gemensamt boende, gäller sambolagen, och för att undvika den, måste man skriva ett samboavtal.

Vid en bodelning mellan sambos är det bara bostad och bohag som ingår vid uppdelningen av tillgångarna. Vid kortare förhållanden kan det också i en del fall finnas möjlighet att jämka en bodelning så att den som hade mest med sig in i förhållandet får behålla mer. Sambos behöver endast genomföra en bodelning om en eller båda parter så önskar. Dock måste bodelningen ske inom ett år från separationen.

Om det i slutändan inte är möjligt att finna en ömsesidig lösning eller om en av parterna inte medverkar överhuvudtaget i bodelningen är det möjligt att ansöka om att en bodelningsförrättare ska utses. Förrättarens huvudsakliga uppgift blir först att försöka få parterna att komma överens. Går inte det har förrättaren befogenhet att tvångsskifta boet. Bodelningsförrättarens beslut kan sedan inom fyra veckor bestridas i tingsrätten.

En bodelning bör göras så fort som möjligt efter en separation, men det finns ingen tidsgräns för hur länge man kan vänta. Huvudregeln är att all egendom omfattas och delas lika efter eventuella skulder är betalda. Undantaget till detta är enskild egendom. Enskild egendom uppkommer genom arv, testamente, samboavtal eller genom att parterna skrivit ett äktenskapsförord.

Kontakta ossadvokatbyrå Insulán så hjälper vi dig med alla frågor som kan uppstå vid en separation.

Besöksadress

Västra Hamngatan 6, Göteborg

Storgatan 50, Smögen

Museigatan 2, Uddevalla

Telefon