Kontakta oss direkt för hjälp och rådgivning
031-15 21 15

Rättshjälp

Rättshjälp är ekonomisk hjälp åt en fysisk person med kostnaderna för juridiskt bistånd i rättsliga angelägenheter. Den utgår enligt rättshjälpslagen och kan omfatta allmän rättshjälp, rättshjälp åt misstänkt i brottmål, rättshjälp genom offentligt biträde eller rådgivning. Syftet är att ekonomiska hinder inte skall tvinga någon att avstå från sin lagliga rätt. Staten betalar helt eller delvis kostnader för t.ex. advokat om man bedöms inte ha råd därtill. Rättshjälpen täcker endast det egna ombudets kostnader, däremot inte motpartens i händelse av förlorad process.

Den person som beviljas rättshjälp får betala en rättshjälpsavgift. Denna avgift utgör en viss procentuell andel av ersättningen till biträdet. Domstolar och Rättshjälpsmyndigheten beviljar rättshjälp.

Rättshjälpen är subsidiär till rättsskyddet

Den som har rättsskydd som omfattar den aktuella angelägenheten får inte rättshjälp. Inte heller den som med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska eller personliga förhållanden borde ha haft rättsskyddsförsäkring kan få rättshjälp.

Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag, dvs beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning, inte överstiger 260 000 kr.

Ställ en fråga kostnadsfritt!

Besöksadress

Västra Hamngatan 6, Göteborg

Storgatan 50, Smögen

Museigatan 2, Uddevalla

Telefon